Get Adobe Flash player

História

 

História obce Diakovce oslávila v roku 2002 významné výročie – 1000 rokov od svojho založenia. Na území katastra obce sa nachádzalo sídlisko z mladšej doby bronzovej a slovanské sídlisko z čias Veľkej Moravy. Pri ramene, neskôr nazvanom Mŕtve rameno, vznikla obec, ktorá sa pod názvom Vag spomína v roku 1002 v zakladajúcej listine benediktínskeho opátstva na Panónskej hore.

Z listiny kráľa Ladislava z roku 1090 možno usudzovať, že už vtedy bol v obci benediktínsky kláštor, filiálka kláštora na Panónskej hore. V 12. a 13. storočí sa obec striedavo nazývala Vag (Wag) a Sala. Dnešné meno pochádza až z polovice 13. storočia. 

V polovici 16. storočia bolo tu veľa prívržencov nových vierovyznaní. Rozpory medzi nimi vyvrcholili začiatkom 17. storočia. V tomto období prebieha medzi kalvínmi a katolíkmi spor o kostol a školu, čo je prvá zmienka o škole v obci. V roku 1700 bol opravený kostol a do súčasnej podoby boli pravdepodobne upravené aj veže. V tomto roku bola postavená aj „rezidencia“, ktorú obyvateľstvo dodnes nazýva kaštieľom, ktorý bol pôvodne postavený pre obnovené priorstvo. Neskôr bol prestavaný na sýpku.

Na konci 18. storočia mala obec asi 800 obyvateľov. V roku 1791, po podpísaní Tolerančného patentu, si kalvíni v Diakovciach postavili modlitebňu a školu. V nasledujúcom roku si postavili aj kostol. Medzitým bola v obci postavená nová fara oproti katolíckemu kostolu na mieste starej školy. V roku 1822 bola vedľa katolíckeho kostola postavená Kalvária. Kláštor v obci má rozsiahly majer s vynikajúcim chovom dobytka a oviec.

K obrazu dediny patrí stará zvonica, kamenný kríž z roku 1883 pri ceste do Tešedíkova, prícestný kríž z roku 1992, starý cintorínsky kríž z roku 1798, socha Sv. Juraja z prelomu 19. a 20. storočia a socha Sv. Trojice pri kostole vysvätená v roku 1905. Z roku 1936 pochádza socha Sv. Jána Nepomuckého od sochára Kolomana Kinga.

V roku 1898 bola založená „mlynská spoločnosť“ a bol postavený prvý parný mlyn, ktorý bol v prevádzke do konca 50. rokov 20. storočia. Okolo roku 1908 sa začalo s výstavbou novej katolíckej školy; stavba bola ukončená v roku 1911. Po I. svetovej vojne pribudli v roku 1931 v obci pomníky padlým od katolíckej i kalvínskej cirkevnej obce. V roku 1928 bola postavená nová kalvínska škola. V 20. rokoch bola obec elektrifikovaná.

V roku 1938 bol z verejnej zbierky a verejnými prácami postavený kultúrny dom. V polovici 50. rokov sa začalo s výstavbou Novej osady, kde sa nachádza asi 120 nových domov. V týchto rokoch boli upravované cesty a chodníky a začala sa kanalizácia obce. V 70. rokoch sa začalo so zveľaďovaním termálneho kúpaliska a postavilo sa veľa novostavieb, okrem iných aj evanjelický kostol a fara. Budova novej školy bola odovzdaná do používania v roku 1969. V tomto období bola postavená aj materská škola a nové obchody.

Medzi posledné obecné investície patrí stavba nového obecného domu. Obec je v súčasnosti plynofikovaná a dokončila sa jej elektrifikácia; rozširuje sa telefónna sieť. Od roku 1997 prebieha v obci zatiaľ najväčšia investícia - výstavba kanalizácie. 

Jadro obytnej štruktúry obce sa formovalo pozdĺž dnešného cestného ťahu Galanta – Tešedíkovo (ulicový typ obce), kde sa dodnes zachovala pôvodná štruktúra ulice a objekty pôvodnej ľudovej architektúry, ktoré reprezentujú regionálne kultúrno-historické charakteristiky.

Rímsko-katolícky kostol

Zvonica

Erb obce bol vytvorený na základe pečiatky obce, ktorú používali na potvrdenie úradných spisov vyše 100 rokov v 16. storočí. Predtým pravdepodobne používal cirkevný úrad, odkiaľ neskôr vypožičali. Spojenie s obcou potvrdzuje aj fakt, že v pečiatke môžeme nájsť aj názov obci vo forme DE AK.

Na zelenom podklade je zlatý Tau kríž s malou hornou časťou a korenitou dolnou časťou. Okolo kríža je motto so striebornou farbou, ktoré sa začína od hornej časti kríža:SOLUS.CHS.SPES.MEA(Kristus je mojou nádejou) Motto je oddelené na 4 časti pomocou bodiek a písmen S. Písmená S.S pod krížom sú skratkou Svätého ducha - Spiritus Sanctus.

 

Najstarší pečatný symbol obce Diakovce patrí medzi najpozoruhodnejšie obecné symboly na Slovensku. Tvorí ho kríž, blízky k tzv. TAU –krížu obkolesený mottom SOLVS.CHS.SPES.MEA. /len Kristus je mojou nádejou/. Možno predpokladať, že pečať bola pôvodne cirkevnou pečaťou určitého hodnostára. Je možné, že si ju obec, ktorá ešte nemala vlastnú pečať, príležitostne vypožičiavala na overovanie vlastných písomností. Najstaršie použitie tejto pečate je doložené z konca 16. storočia a obec ju pravdepodobne používala vyše 100 rokov. V 18. storočí aj obec Diakovce podľahla módnemu trendu okolitých obcí, keď do pečate pridali motív pluhových radlíc. Terajšie vedenie obce sa však rozhodlo vrátiť sa k pôvodnej pečati, ktorá sa používa znovu, ako obecná pečať od roku 1997.

 

Vlajka obce pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, bielej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

Dnes má meniny: Václav

________________________

 

        Úradné hodiny
Deň Úradné hodiny
Pondelok 7:00 - 16:00
Utorok 7:00 - 16:00
Streda 7:00 - 16:30
Štvrtok ---
Piatok 7:00 - 12:00
Obedňajšia prestávka 12:00 - 13:00

________________________