Get Adobe Flash player

Obecné zastupiteľstvo

 

Meno Funkcia Bydlisko
Zsolt Gombos poslanec OZ Diakovce
Mgr. Zsuzsanna Gjergii Bukovský poslanec OZ Diakovce
Ing. Róbert Baros poslanec OZ Diakovce
Ing. Gábor Smatana poslanec OZ Diakovce
Ing. Daniel Renczés poslanec OZ Diakovce
Ing. Ľubomír Tuška poslanec OZ Diakovce
Andrej Tóth poslanec OZ Diakovce
Mgr. Gábor Lelovics poslanec OZ Diakovce
Ing. Peter Hanušniak poslanec OZ Diakovce

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä mu je vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním;
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet;
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce;
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku;
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky s rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky;
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov;
 • uznášať sa na nariadeniach;
 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra;
 • schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod. );
 • zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov);
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu;
 • zriaďovať orgány potrebné pre samosprávu obce a určovať náplň ich práce, udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.

 

komisie-napln-prace.pdf

 

Zvuková nahrávka zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.04.2020

 

Dnes má meniny: Radúz

________________________

 

        Úradné hodiny
Deň Úradné hodiny
Pondelok 7:00 - 16:00
Utorok 7:00 - 16:00
Streda 7:00 - 16:30
Štvrtok ---
Piatok 7:00 - 12:00
Obedňajšia prestávka 12:00 - 13:00

________________________