Get Adobe Flash player

Hlavný kontrolór

 

 

Štefan Bencze

telefón: 0905602339
 
 
 
 
    Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným a je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu určeným zákonom. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon.
 
Kontrolnou činnosťou sa rozumie:
a) kontrola zákonností, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce
b) kontrola príjmov a výdavkov a finančných operácií obce
c) kontrola vybavovania sťažností a petícií
d) kontrola všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
e) kontrola dodržiavania interných predpisov obce
f) kontrola ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi 
 
Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podliehajú:
a) obecný úrad
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť
d) iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce
e) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie
Úlohy hlavného kontrolóra podľa ustanovení zákona o obecnom zriadení:
a) vykonáva kontrolu v rozsahu stanoveným zákonom o obecnom zriadení
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k záverečnému účtu obce
d) predkladá správy o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz ročne správu o kontrolnej činnosti
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia prostriedkami
pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo z fondov EÚ
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
i) ďalšie úlohy ustanovené osobitnými zákonmi
 
    Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou: poslanca, starostu, iného zamestnanca obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec a podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi. 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 môžete pozrieť >>TU<<.

 

 

 

 

Dnes má meniny: Radúz

________________________

 

        Úradné hodiny
Deň Úradné hodiny
Pondelok 7:00 - 16:00
Utorok 7:00 - 16:00
Streda 7:00 - 16:30
Štvrtok ---
Piatok 7:00 - 12:00
Obedňajšia prestávka 12:00 - 13:00

________________________